Kadry i płace w praktyce

studia podyplomowe w Kaliszu

Semestry: 2

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, prawa  podatkowego, wynagrodzeń, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS . Studenci będą mogli również nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz wykonywania innych, niezbędnych funkcji kadrowych.

Adresatami studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce są osoby planujące pracować w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy takich działów jak: Zarządzanie Kadrami i HR, którzy chcieliby poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą tego obszaru.
1. Moduł Kadry
a/ Problematyka zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego – 8 godz.
b/ Sposób ustalania stosunku pracy oraz zmiany warunków pracy i płacy – 10 godz.
c/ Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy – 4 godz.
d/ Dokumentacja pracownicza – 6 godz.
e/ System oceny pracowników – 12 godz.
f/ Materialne i pozamaterialne narzędzia motywowania pracowników – 4 godz.
g/ Problematyka zwolnień grupowych – 6 godz.
h/ Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – 4 godz.
2. Moduł Płace
a/ Rozliczanie czasu pracy, urlopów i zwolnień od pracy – 12 godz.
b/ Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 4 godz.
c/ Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych należności – 4 godz.
d/ Rozliczenie z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego – 4 godz.
e/ Pozapłacowe świadczenia pracownicze (podróże służbowe, ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ZFŚS, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, pozostałe świadczenia pracownicze) – 12 godz.
f/ Ochrona stosunku pracy. Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy o pracę. – 8 godz.
g/ System kadrowo-płacowy /zajęcia na komputerze/ – 18 godz.
h/ MSR 19 Świadczenia pracownicze – 4 godz.

Program studiów: Kadry i płace w praktyce
Liczba godzin: 120 (2 semestry)
Wymagane dokumenty do rekrutacji:
- podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów
- jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność za jeden semestr: 1 800 zł (360zł miesięcznie przez 5 miesięcy)
Studia trwają 2 semestry

Kontakt:
tel: 782 004 700,
mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.
Skip to content