Przeniesienia z innej uczelni

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlinskiego umożliwia kontynuację nauki dla osób chcących zmienić uczelnię lub wznowić studia z Ekonomii

Oferta jest skierowana do osób, które:

– posiadają status studenta i mają zakończony co najmniej pierwszy semestr studiów ekonomicznych;
oraz
– nie posiadają statusu studenta (zostały skreślone), ale mają zakończony co najmniej pierwszy semestr studiów i chcą kontynuować naukę ekonomii.

O przeniesienie lub przyjęcie na wyższy semestr studiów można ubiegać się przed rozpoczęciem każdego semestru bieżącego roku akademickiego. 

WARUNKI PRZYJĘCIA: Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

I etap: wstępna weryfikacja dokumentów


Na tym etapie kandydat jest zobowiązany dostarczyć do Dziekanatu WSFI dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowych studiów: Kartę przebiegu studiów wraz z informacją o ilości zaliczonych semestrów należy pobrać z macierzystej Uczelni, na której odbywało się kształcenie i dostarczyć do Dziekanatu osobiście lub w formie skanu.

II etap: złożenie dokumentów


Po trzymaniu informacji o pozytywnym przejściu wstępnej weryfikacji, należy złożyć komplet dokumentów w Dziekanacie WSFI.

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora o przyjęcie na studia z zaliczeniem dotychczasowych osiągnięć,

  • formularz rekrutacyjny (należy przejść rekrutacje online, po jej zakończeniu wydrukować formularz rekrutacyjny),

  • karta przebiegu studiów w macierzystej Uczelni, zawierająca informacje o zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów, nazwie kierunku, na którym się studiowało/studiuje,

  • zaświadczenie z macierzystej Uczelni z informacją o ilości zaliczonych semestrów,

  • świadectwo dojrzałości,

  • 2 fotografie o wymiarach 35×45 mm (jedna elektroniczna, format jpg),

  • dowód osobisty (do wglądu), 

  •  kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej.

III etap: decyzja o przyjęciu


Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor wskazując:
– semestr/rok studiów, na który może być przeniesiony student,
– termin i sposób zaliczenia ewentualnych różnic programowych. 

Student, który otrzymał pozytywną decyzję o przyjęciu na studia zobligowany jest do zaliczenia różnic programowych oraz uiszczenia z tego tytułu opłat. Szczegółowe informację znajdują się w dokumencie: Regulamin studiów

Skip to content