ERASMUS+

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki z Kartą Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE)

W dniu 29 października 2021 r. na mocy decyzji Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi otrzymała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego – ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027 (ECHE).

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

ECHE określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+ w perspektywie finansowej 2021-2027.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu:

1) Mobilności edukacyjnej – Akcja 1

2)Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (projekty współpracy) – Akcja 2

3) Wsparcia dla rozwoju polityk i współpracy – Akcja 3

Instytucja zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

  • pełnego respektowania zasad niedyskryminacji, przejrzystości i włączenia społecznego określonych w programie Erasmus+;

  • zapewnienia równego i sprawiedliwego dostępu do programu obecnym i przyszłym uczestnikom niezależnie od ich pochodzenia, a także zwracania szczególnej uwagi na włączenie do programu osób o mniejszych szansach;

  • zapewnienia pełnego automatycznego uznawania wszystkich osiągnięć (w oparciu o europejski system transferu i akumulacji punktów – ECTS) uzyskanych za efekty uczenia się zdobyte podczas okresu nauki/praktyki/stażu za granicą, w tym podczas mobilności mieszanej;

  • niepobierania od studentów przyjeżdżających (credit mobility) żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani korzystanie z laboratoriów lub bibliotek;

  • zapewnienia wysokiej jakości działań w ramach projektów mobilności oraz projektów współpracy na każdym etapie ich realizacji;

  • wdrażania priorytetowych założeń programu Erasmus+ poprzez:

  • podjęcie działań niezbędnych do wdrożenia cyfrowych rozwiązań w zakresie zarządzania mobilnością, zgodnie ze standardami technicznymi inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej;

  • propagowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach związanych z programem;

  • zachęcanie do udziału w programie osób o mniejszych szansach;

  • propagowanie zaangażowania obywatelskiego i zachęcanie studentów i pracowników do aktywności obywatelskiej na wszystkich etapach projektów mobilności lub projektów współpracy: przed wzięciem udziału, w trakcie realizacji i po zakończeniu;

 

POBIERZ 2021-2027_pl

Skip to content