Akademia trenerów biznesu

studia podyplomowe w Kaliszu

Semestry: 2

Cel studiów:
Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu przygotowują do samodzielnego, profesjonalnego stworzenia i zrealizowania procesu szkoleniowego. Absolwent potrafi zbadać zapotrzebowanie na szkolenia, dobrać tematy oraz odpowiednie narzędzia służące procesowi rozwoju odbiorców.

Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu przeznaczone są dla osób, które chcą prowadzić szkolenia biznesowe na najwyższym poziomie, dla trenerów i szkoleniowców, kadry menedżerskiej, wykładowców akademickich, dla absolwentów wszystkich typów studiów, w tym przede wszystkim ekonomicznych.
1. Rola trenera w procesie szkoleniowym i w organizacji (9h)
a/ Trenera w procesie szkoleniowym (rozwojowym)
b/ Umiejętności i kompetencje trenera
c/ Etyka w pracy trenera
2. Podstawy procesu uczenia się dorosłych (9h)
a/ Proces uczenia się dorosłych – zagadnienie, teorie i praktyczne wykorzystanie metod rozwojowych.
b/ Czym jest proces grupowy? Teoria i praktyka, kierowanie procesem.
c/ Fazy procesu grupowego.
d/ Etapy pracy z grupą i rozwoju grupy.
3. Autoprezentacja – podstawowy warsztat trenera (14h)
a/ Rola wyglądu zewnętrznego i zachowania.
b/ Znaczenie dopasowanego i efektywnego przekazu w prowadzeniu prezentacji i wystąpieniach publicznych.
c/ Znaczenie komunikacji niewerbalnej – praca z postawą, przekonaniami i ciałem.
4. Efektywna komunikacja w pracy z grupą (18h)
a/ Zasady efektywnej komunikacji i kanały komunikacyjne.
b/ Sztuka zadawania właściwych pytań.
c/ Budowanie relacji; rola i waga informacji zwrotnej w pracy trenera
5. Praca ze stresem i emocjami (16h)
a/ Rozpoznawanie symptomów stresu; stres i lęk przed wystąpieniem publicznym.
b/ Stres jako czynnik korzystny lub niekorzystny.
c/ Stres jako efekt niewłaściwego przygotowania do prezentacji i warsztatów
d/ Sposoby radzenia sobie ze stresem
6. Nowoczesne metody nauczania i prowadzenia warsztatów. Inspirowanie i motywowanie (27h)
a/ Metodologia pracy warsztatowej opartej o proces grupowy
b/ Współczesne narzędzia i metody w pracy trenera
c/ Czynniki wpływające na wzrost poziomu motywacji i ich waga. Znaczenie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
d/ Odpowiedzialność i zaangażowanie; Wyrażanie uznania, postęp i widoczne efekty jako element motywujący.
7. Analiza potrzeb szkoleniowych (16h)
a/ Rola i waga badania potrzeb szkoleniowych grupy.
b/ Metody badania potrzeb szkoleniowych.
c/ Zarządzanie rozwojem pracowników w firmie. Współpraca trener-organizacja.
d/ Projektowanie ewaluacji szkolenia.
8. Projektowanie szkolenia i budowanie programów warsztatów (16h)
a/ Projektowanie programów szkoleniowych.
b/ Wybór sposobu i metody szkolenia.
c/ Przygotowywanie scenariusza.
d/ Zamykanie procesu szkoleniowego.
e/ Elementy prawa autorskiego dla trenerów.
9. Praca z oporem i reagowanie w sytuacjach trudnych (8h)
a/ Przyczyny i formy występowania oporu w grupie.
b/ Rozpoznawanie symptomy sytuacji kryzysowych.
c/ Metody i sposoby reakcji w trudnych sytuacjach.
10. Warsztaty uczestników Akademii – ćwiczenia i zajęcia praktyczne (18h)
a/ Przygotowanie indywidualnych zajęć przez uczestników szkoleń
b/ Zajęcia praktyczne – praca z kamerą video
c/ Ewaluacja prezentowanych zajęć
11. Prezentacja szkoleń dyplomowych (9h)

Program studiów: Akademia Trenerów Biznesu
Liczba godzin: 160 (2 semestry)
Wymagane dokumenty do rekrutacji:
- podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów
- jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność za jeden semestr: 2 650 zł (530zł miesięcznie przez 5 miesięcy)
Studia trwają 2 semestry

Kontakt:
tel: 782 004 700,
mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia uruchamiane po zgłoszeniu 8 uczestników.
Skip to content