Stypendium

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu pomocy materialnej WSFI dla studentów w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora,
  • zapomogi.

Informacje o terminach i warunkach ubiegania się o stypendia na rok 2023/2024. 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2023r

Zarządzenie Rektora ws. wysokość progu dochodowego uprawniającego do stypendium socjalnego w roku akd. 2023/2024

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ 2022 2023

Zał. 1 Zasady obliczania dochodu 2022

Zał. 2 Zasady punktacji osiągnieć naukowych, artystycznych i sportowych

Zał. 3A Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Zał. 3B Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – Kalkulator dochodów.

Zał. 4 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zał. 5 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora

Zał. 6 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku studiów- olimpijczycy

Zał. 7 Wniosek o przyznanie zapomogi

Zał. 8 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zał. 9 Oświadczenie o dochodzie utraconym

Zał. 10 Oświadczenie o dochodzie uzyskanym po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Zał. 11 Oświadczenie o dochodzie uzyskanym roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Zał. 12 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Zał. 13 Oświadczenie o sposobie wypłaty przyznanej pomocy materialnej – na konto studenta

Zał. 14 Oświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta

Zał. 15 Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. niepełnoletnich – rodzeństwo, dzieci)

Skip to content