Stypendium

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu pomocy materialnej WSFI dla studentów w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora,
  • zapomogi.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora upływa 29.10.2021r.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne, których średni dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł są zobowiązani dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny. Niezłożenie zaświadczenia skutkuje nieprzyznaniem stypendium socjalnego. Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki. 

Szczegółowy Regulamin dostępny jest [tutaj]

Monitor Polski Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2021r.

Zarządzenie Rektora ws. wysokość progu dochodowego uprawniającego do stypendium socjalnego w roku akd. 2021/2022

Załączniki:

Załącznik 1 – Zasady obliczania dochodu
Załącznik 2 –  Zasady punktacji osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych
Załącznik 3 cz. A – Wniosek  o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik 3 cz.B –  Kalkulator dochodów
Załącznik 4 – Wniosek o przyznanie stypendium  dla osób niepełnosprawnych
Załącznik 5 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora
Załącznik 6 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla  studentów I roku studiów- olimpijczycy
Załącznik 7 – Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik 8 – Oświadczenie o dochodzie utraconym
Załącznik 9  -Oświadczenie o dochodzie uzyskanym roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Załącznik 10 – Oświadczenie  o dochodzie uzyskanym po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Załącznik 11 – Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Załącznik 12 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
Załącznik 13 – Oświadczenie o sposobie wypłaty przyznanej pomocy materialnej – na konto studenta
Załącznik 14 – Oświadczenie o sposobie wypłaty przyznanej pomocy materialnej – na poczet czesnego
Załącznik 15 – Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. niepełnoletnich – rodzeństwo, dzieci)


Skip to content