O uczelni

O Wyższej Szkole Finansów i Informatyki

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego z siedzibą w Łodzi kształci studentów od 1997 roku. Ma bogate, wieloletnie doświadczenie w nauczaniu na kierunkach ekonomicznych. Mury uczelni opuściło prawie 4tys absolwentów. Ich losy potwierdzają dobre ich przygotowanie do zawodów i działań w biznesie. Obecnie działa na obszarze Łodzi i Kalisza. 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki aspiruje do bycia najlepszą prywatną uczelnią w obszarze studiów ekonomicznych. Programy naszych studiów są pieczołowicie dopracowane, by nasi słuchacze wyciągali jak najwięcej korzyści dla rozwoju swojej kariery zawodowej. Dlatego nieustannie prowadzimy ewaluacje programów, rozszerzamy skład kadry o praktyków, organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Wszystko po to, aby nasi absolwenci mieli poczucie, że dokonali najlepszego wyboru: studiów na WSFI. 
Programy studiów spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów. 

Kadra WSFI to naukowcy i praktycy biznesu. Profesorowie i doktorzy mający wieloletnie doświadczenia akademickie, realizujący badania naukowe zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Praktycy to m.in. wieloletni trenerzy biznesu mający po kilka tysięcy godzin warsztatowych przeprowadzonych dla największych firm krajowych. Dlatego też wiedza, którą przekazujemy jest aktualna i na wysokim poziomie. 

WSFI aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie rynku pracy. Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną.

Solidną podstawę w dążeniu do sukcesu zawodowego stanowi zawarta w programie studiów wiedza, poparta znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umiejętnością posługiwania się językiem specjalistycznym z dziedziny finansów i rachunkowości, fachową obsługą programów komputerowych oraz doświadczeniem zdobytym w czasie praktyk zawodowych.

Wyprowadzona z powyższych założeń misja Uczelni realizowana jest poprzez następujące cele:

  • upowszechnienia humanistycznych wartości w uczelni i poza nią,
  • oparcie edukacji w Uczelni na profesjonalnej i doświadczonej kadrze dydaktycznej i aktualnych treściach kształcenia,
  • udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej administracji publicznej i podmiotom gospodarczym,
  • rozwijanie integralnego modelu kształcenia – łączącego wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi – poprzez stałą współpracę z administracją publiczną, instytucjami działającymi w społeczności lokalnej.

W ramach zadań edukacyjnych Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki:

  • odpowiada na zapotrzebowania edukacyjne społeczności lokalnej,
  • współpracuje i współdziała z organizacjami, instytucjami i specjalistami w dziedzinie nauk społecznych i ekonomicznych,
  • promuje nowe trendy w działalności naukowej i dydaktycznej,
  • modeluje treści kształcenia i wychowania dostosowane do aktualnych wyzwań i zapotrzebowań społeczności lokalnych, uwzględniając nowoczesne formy dydaktyki, bezpieczeństwa oraz zdrowia człowieka,
  • zapewnia wysoką jakość kształcenia i przygotowania absolwentów uczelni do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji publicznej i służbach mundurowych.
Skip to content