Praktyki studenckie

Studenci WSFI mają obowiązek odbycia praktyki w 2, 4 oraz 6 semestrze. Praktyki należy odbyć w przedsiębiorstwie bądź instytucji, która zapewni realizację programu praktyk zgodnego z tokiem studiów jakie odbywa student.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest dostarczenie wymaganych dokumentów tj.: 1. Wypełnionego dzienniczka praktyk (w dzienniku praktyk wymagane jest zaliczenie praktyk przez opiekuna praktyk wskazanego z ramienia pracodawcy w porozumieniu), 2. Porozumienia ws. odbywania praktyki zawodowej 3. Ankiety wypełnionej przez studenta, 4. Ankiety wypełnionej pracodawcę, 5. Opinii studenta dotyczącej odbytej praktyki. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia semestru.
Skip to content