Praktyki studenckie

Studenci WSFI mają obowiązek odbycia praktyki w 2, 4 oraz 6 semestrze. Praktyki należy odbyć w przedsiębiorstwie bądź instytucji, która zapewni realizację programu praktyk zgodnego z tokiem studiów jakie odbywa student.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest dostarczenie wymaganych dokumentów tj.:
1. Wypełnionego dzienniczka praktyk (w dzienniku praktyk wymagane jest zaliczenie praktyk przez opiekuna praktyk wskazanego z ramienia pracodawcy w porozumieniu),
2. Porozumienia ws. odbywania praktyki zawodowej

3. Ankiety wypełnionej przez studenta (konieczność wypełnienia ankiety także na platformie Eduport),
4. Ankiety wypełnionej pracodawcę,
5. Opinii studenta dotyczącej odbytej praktyki.

Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia semestru.

Skip to content