Praktyki studenckie

Studenci WSFI mają obowiązek odbycia praktyki w 2, 4 oraz 6 semestrze. Praktyki należy odbyć w przedsiębiorstwie bądź instytucji, która zapewni realizację programu praktyk zgodnego z tokiem studiów jakie odbywa student.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest dostarczenie wymaganych dokumentów tj.:
1. Wypełnionego dzienniczka praktyk (w dzienniku praktyk wymagane jest zaliczenie praktyk przez opiekuna praktyk wskazanego z ramienia pracodawcy w porozumieniu),
2. Porozumienia ws. odbywania praktyki zawodowej

3. Ankiety wypełnionej przez studenta,
4. Ankiety wypełnionej pracodawcę,
5. Opinii studenta dotyczącej odbytej praktyki.

Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia semestru.

Skip to content